Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

  1. Kliński Kamieniarstwo Ewa Klińska udziela 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru dzieła.
  2. Kliński Kamieniarstwo bieżę na siebie odpowiedzialność za ukryte mikropęknięcia ujawniające się w okresie eksploatacji, oraz miejscową lub całkowitą utratę poleru kamienia, wykruszenie materiału wynikające z wad ukrytych.
  3. Bierzemy odpowiedzialność za przechył nagrobka wynikający naturalnym osiadaniem gruntu.
  4. Prace dodatkowe wykonane poza zakresem umowy i bez uzgodnienia z Kliński Kamieniarstwo powodują utratę gwarancji na elementy lub usługę.
  5. Reklamacja nie obejmuje zabrudzeń i przebarwień spowodowanych przez stearynę, liście, kwiaty bądź elementy metalowe np. drut z wiązanek.
  6. Klient w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek wad ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kliński Kamieniarstwo o zaistniałej sytuacji i dostarczyć dokumentację fotograficzną przedmiotu reklamacji, opatrzoną datą oraz pisemnym opisem szczegółów reklamacji.
  7. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową klinski@klinski.pl, bądź osobiście w biurze firmy.
  8. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w sposób polubowny.
  9. Gwarancja na nagrobek nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z naturalnych osuwisk terenu, prac przy sąsiednich grobach, czy wyjątkowych zjawisk atmosferycznych jak wichury lub powodzie a także usytuowanie nagrobka na gruncie nie nadającym się trwale unieruchomić.
  10. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z całkowitego rozliczenia się za wykonane prace. Reklamacje zostają rozpatrzone dopiero po całkowitym uregulowaniu należności.
Kliński Kamieniarstwo
WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE